Savet zelene gradnje Srbije je za potrebe Privredne komore Srbije i Ministarstva privrede, pripremio Publikaciju Mapa puta za ponovnu upotrebu, reciklažu ili valorizaciju građevinskog betonskog otpada i analiza postojećeg stanja iz oblasti upravljanja betonskim otpadom.

U pripremi Publikacije pažnja je posvećena istraživanju strateškog i zakonodavnog okvira na nivou Srbije i na nivou EU, što je detaljno obrađeno u samoj publikaciji uz navođenje stručne literature, kao i korišćenih statističkih podataka​, imajući u vidu da betonski otpad čini 30 % otpada od građenja i rušenja.

Imajući u vidu da je Publikacija rađena u periodu decembar 2022. – mart 2023. rezultati i zaključci su limitirani do tada važećom regulativom, što jeste bitna konstatacija obzirom da je nakon toga došlo do usvajanja zakona koji takođe uređuju ovu oblast.

Takođe u istu svrhu uspešnosti odrađeni su struktuirani intervjui sa privrednim subjektima iz oblasti upravljanja otpada od građenja i rušenja (investitori, projektanti, izvođači, operateri, proizvođači)​.

Da bi sve bilo provereno i iz ugla struke i šire javnosti sprovedeno je, uz pomoć Privredne komore Srbije, Inženjerske komore, kao i samog komunikacionog kanala Saveta zelene gradnje Srbije, i online anketiranje. U toku dve nedelje obrađen je format od 350 ispitanika, gde je usvojeno razmatranje sa 272 validna odgovora, od čega je sa 2/3 preovladavao odgovor od strane kompanija koje se bave projektovanjem, izvođenjem i konsultantskim uslugama.

Pored navedene Analize strateškog i zakonodavnog okvira, razmatrane su i teme upravljanje betonskim otpadom u Srbiji, šta nedostaje u postojećoj regulativi, koji je protokol EU za upravljanje otpadom od građenja i rušenja, koje su mogućnosti primene materijala od recikliranog betona. Na kraju sve teme su objedinjene i formulisan  je Zaključak u vidu smernica za akcije koje treba preduzeti, preporuke prema nadležnostima koje treba da ih sprovedu, kao i klasifikacija prema stepenu značaja samih aktivnosti koje treba preduzeti.

Publikacija je nakon predstavljanja 12. septembra u Privrednoj komori Srbije javno dostupna na ovoj stranici: