Zaštita životne sredine u poslovanju Saint-Gobain Grupe zahteva stalnu posvećenost i kontinuiranu pažnju. Timovi Saint-Gobain-a za cilj imaju da ekološke nezgode svedu na nulu i da uticaj na životnu sredinu bude minimalan.

Posvećenost postavljanju primera

Saint-Gobain radi na očuvanju životne sredine od potencijalnih uticaja njegovih procesa i usluga. Određena su četiri prioriteta za borbu protiv klimatskih promena:

 • Procena i upravljanje rizicima.
 • Sprovođenje najboljih postojećih metoda rada i prakse.
 • Osmišljavanje najboljih budućih metoda rada i prakse.
 • Uključivanje zaposlenih na duži rok u zaštitu životne sredine

Dugoročni ciljevi

 • Bez ekoloških nesreća,
 • Minimalni uticaj aktivnosti Saint-Gobain-a na životnu sredinu.

 

Glavni izazovi životne sredine

Sirovine i otpad

Smanjivanje otpada je prioritet Grupe. Pored recikliranja sopstvenog proizvodnog otpada, Saint-Gobain koristi i reciklirane materijale iz spoljnih izvora, kao što su cevi i obrađeni otpadni metali, kako bi se optimizovala potrošnja sirovina

Primarna metoda za smanjenje potrošnje resursa u staklenim pećima je da uključi lomljeno reciklirano staklo (cullet) u sirovine.

Cilj za 2025:

 • Smanjiti količinu nerecikliranog otpada za 50% (u odnosu na 2010),
 • Dugoročni cilj: Bez otpada.

Energija, emisije atmosfere i klimatske promene

Ciljevi:

 • Potrošnja energije: -15% (2010-2025)
 • Ukupna CO2 emisija: -20% (2010-2025)
 • Emisije NOx, SO2, i prašine: -20% za svaku kategoriju (2010-2025)

CO2 je glavni gas staklene bašte koji aktivnosti Grupe najviše ispuštaju. Procena ugljenika je obavljena za 31 kompaniju Saint-Gobain-a u Francuskoj, što predstavlja 75% ukupne radne snage Grupe, uzimajući u obzir emisiju iz upotrebe energije, procesa proizvodnje, transporta, putovanja na posao i poslovnog putovanja i kupovine sirovina.

Saint-Gobain učestvuje u Projektu “razotkrivanja” ugljenika Carbon Disclosure Project (CDP) od 2003.

Voda

Politika Saint-Gobain-a o zaštiti voda, objavljena 2011. godine, odnosi se na Grupu i sve njene podružnice širom sveta. To potvrđuje posvećenost Grupe da što je više moguće smanji kvantitativni i kvalitativni uticaj svojih aktivnosti na vodne resurse, kako u pogledu iskorišćavanja tako i ispuštanja.

Od 2012. godine, Grupa je učestvovala u projektu obelodanjivanju količine ugljenika u vodama – CDP Water Disclosure, koji je osmišljen tako da podstiče kompanije da izrade detaljan izveštaj o rizicima i mogućnostima u njihovom upravljanju vodama i da govore o rezultatima na transparentan način.

Ciljevi za 2025:

 • Smanjiti količinu industrijske otpadne vode za 80% (u odnosu na 2010),
 • Dugoročni cilj: Bez otpadne vode.

Biloška raznovrsnost

Ciljevi: Sprovesti lokalne studije o biološkoj raznovrsnosti za nove lokacije i rudnike i obnavljati lokacije i rudnike u saradnji sa zainteresovanim stranama, uzimajući u obzir lokalnu biološku raznovrsnost.

Grupa posluje sa 151 podzemnim i površinskim rudnikom širom sveta. Od toga, 79% pripada Gips- delatnosti, koja je izdala povelju o bio raznovrsnosti za svoje rudnike. Rudnici Grupe koriste se u cilju očuvanja životne sredine, u skladu sa lokalnim propisima

Na nivou Grupe pokrenut je program za biološku raznovrsnost kako bi se poboljšalo poznavanje prirodnih bogatstava Saint-Gobain-a. Ova metoda predstavlja prvi korak u razvijanju multifunkcionalne politike.

Read the 2015 Registration Document