25. septembar / 10 časova / Kulturni centar Beograda / galerija Artget / Trg Republike 5

U organizaciji Saveta zelene gradnje Srbije, uz podršku Kulturnog centra Beograda, 25. septembra u prostoru centra, održaće se Konferencija na temu ovogodišnje Kampanje mreže nacionalnih Saveta širom sveta #BuildingLife, tokom Svetske nedelje zelene gradnje #WGBW2019.

Kampanja ima za cilj da podigne veću svest o emisiji CO2 u svim fazama životnog ciklusa zgrade, a samim tim podstiče i nove prakse, kao i nove načine razmišljanja kako bi se doprinelo smanjenju emisija koje potiču od zgrada. Okretanjem ka principu net zero emisija, građevinski sektor može doprineti stvaranju održive zajednice i još pokrenuti ekonomski rast.

 

Konferencija treba da pruži informacije i omogući odgovore profesionalcima iz različitih oblasti. Od globalno aktuelne teme klimatskih promena, stručnjaci će predstaviti svoje stavove, prikazati projekte i pokazati ciljeve koji mogu biti dostignuti promenom pristupa u građevinskom sektoru, koji mora da uzme u obzir čitav životni ciklus zgrade.

 

Transformacije su potrebne u svim segmentima građevinarstva, počev od donosioca odluka, sektora nekretnina, proizvodnje materijala, projektovanja, izvođenja, preko upravljanja i  održavanja, upotrebe od strane samih korisnika, pa sve do rušenja i reciklaže, odnosno reupotrebe.

Program Konferencije


National member of
World Green Building Council

GODIŠNJA KONFERENCIJA
KAKO GRADIMO SUTRA?
WORLD GREEN BUILDING WEEK 2019

 

Organizator:                 SAVET ZELENE GRADNJE SRBIJE
Datum održavanja:      sreda 25.09.2019. godine
Vreme održavanja:      10.00 – 17.00h
Mesto održavanja:       Kulturni centar Beograda, Trg Republike 5, galerija Artget, Beograd

09.30       Registracija posetilaca i dolazak učesnika Konferencije

10.00       Otvaranje konferencije

☑ Korica, IZVRŠNI DIREKTOR SAVETA ZELENE GRADNJE SRBIJE / Moderator Konferencije
☑ Bojan Bogdanović, PREDSEDNIK SAVETA ZELENE GRADNJE SRBIJE / Uvodno obraćanje
☑ Goran Trivan, MINISTAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
☑ Stevica Deđanski, DRŽAVNI SEKRETAR, MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE
Jovanka Atanacković, POMOĆNICA MINISTRA ZA GRAĐEVINARSTVO, SAOBRAĆAJ I INFRASTRUKTURU

Uvod u temu Konferencije – životni ciklus zgrade – različite perspektiva sa akcentom na ugljen-dioksidu
☑ Prof. Dr Vladimir Đurđević, FIZIČKI FAKULTET – UNIVERZITET U BEOGRADU / Klimatske promene – zašto i kako ih „ugraditi“ u projekat
☑ Dr Miodrag Grujić, UN ENVIRONMENT- UNEP/ 2018 – Treći izveštaj o globalnom statusu o stanju prelaska ka nultim emisijama, efikasnim i otpornim zgradama u građevinskom sektoru
☑ Martin Elezović, REENG BEOGRAD – ČLAN ODBORA DIREKTORA SAVETA ZELENE GRADNJE SRBIJE / Budućnost održive gradnje: LCA i ugrađeni ugljenik
☑ Dr Marina Nikolić Topalović, VISOKA GRAĐEVINSKO – GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD / Embodirani ugljenik kao kriterijum za procenu energetskog razreda i uticaja na životnu sredinu – studija slučaja projekta individualnog stanovanja u Srbiji

11.40       Kafe pauza

12.00       Faze: proizvodnja i gradnja

☑ Edin Dalifi, XELLA SRBIJA / Ekološka gradnja
☑ Ivana Petronijević, ALUMIL YU INDUSTRY A.D. / Zelena gradnja za održivi rast / ČLAN SAVETA ZELENE GRADNJE SRBIJE
☑ Srđan Stojakov, SIKA SRBIJA /
☑ Prof. Dr Ivan Ignjatović, GRAĐEVINSKI FAKULTET – UNIVERZITET U BEOGRADU / Betoni: na bazi recikliranog materijala i na bazi pepela
☑ Ognjen Kisin, KONSTRUKTOR / Izazovi u fazi gradnje iz ugla uštede emisije CO2

13.10       Zalogaj pauza

13.50       Faze: projektovanje i korišćenje

☑ Bojan Bogdanović, EBRD / PREDSEDNIK SAVETA ZELENE GRADNJE SRBIJE / Mikro i makro plan OIE – studija slučaja
☑ Prof. Vladimir Lojanica, ARHITEKTONSKI FAKULTET – UNIVERZITET U BEOGRADU / Studija slučaja: primena zelenih standarda u individualnoj gradnji
☑ Dr Milena Stojković, ASSOCIATE PARTNER, SENIOR ENVIRONMENTAL ANALYST, FOSTER+PARTNERS / Ocenjivanje održivosti – Foster+Partners pristup
☑ Nataša Đokić, dipl.inž.geol./ Izazov KLIMATSKIH PROMENA – primer Beograda – definisane mere za urbanističko planiranje i projektovanje objekata

15.10       Kafe pauza

15.30       Faze: rušenje i reciklaža i / ili ponovna upotreba

☑ Vladimir Milovanović, BEO ČISTA ENERGIJA / Energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa-studija slučaja
☑ Dejan Bojović, SRPSKA ASOCIJACIJA ZA RUŠENJE, DEKONTAMINACIJU I RECIKLAŽU / Rušenje i dekontaminacija sa pogledom na smanjenje CO2
☑ Jovan Mitrović, Arhitektonski studio LFG / Studija slučaja: Implementacija recikliranog i reupotrebljenog materijala/proizvoda
☑ Marko Dragićević, saradnik u nastavi, ARHITEKTONSKI FAKULTET – UNIVERZITET U BEOGRADU / Vertikalna deponija-Ultrastruktura trećeg grada
☑ Mr.Sc. Milan Veselinov, CIREKON / Cilj: Zašto preći na Cirkularnu ekonomiju

16.55       Završna reč

Učesnici

null

Prof. Dr Stevica Deđanski

Državni sekretar, ministarstvo rudarstva i energetike

Diplomirao je 2005 godine na Tehničkom fakultetu u Čačku. Magistrirao je na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu 2008. Godine, a 2010 godine i doktorirao na istom. Od 2015. godine je u zvanju vanrednog profesora na Fakultetu za poslovne studije. Pre toga kao docent (od 2010.), kao i asistent u nastavi (od 2008.) na istom fakultetu.
Naučna oblast kojom se bavi je ekonomija. Predaje na predmetima Ekonomika poslovanja, Ekonomika spoljne trgovine, Međunarodna trgovina, Tržište i politika konkurencije, Organizaciono ponašanje, Uvod u biznis.
Od avgusta 2017. godine obavlja funkciju državnog sekretara Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.
Od 2007-2011 angažovan kao Izvršni direktor Instituta za nove tehnologije Megatrend Univerziteta u Vršcu.
Bio je biran kao narodni poslanik Skupštine Srbije i AP Vojvodine u dva mandata.
Od 2007-2012 godine angažovan kao savetnik Predsednika Opštine Vršac za privredne, sportske i kulturne odnose sa Rusijom.
Od 1995-2017 godine obavlja dužnost rukovodioca kontrolnog tela u distribuciji gasa DP „Drugi oktobar„ u Vršcu
Osnivač i član UO Društva srpsko – ruskog prijateljstva „Nikita Tolstoj„ i srpsko – italijanskog prijateljstva „Gabriele D’Annunzio„
Predsednik Udruženja za razvoj vinogradarstva i vinarstva „Vinsko selo„. Predsednik NVO „Centar za razvoj međunarodne saradnje„
Autor je preko 50 naučnih, stručnih radova i monografije objavljenih u Srbiji i inostranstvu.
Organizator i učesnik mnogobrojnih stručnih međunarodnih konferencija u Beogradu, Banjaluci, Budimpešti i Moskvi koje su se bavile ekonomijom, bezbednošću i energetikom.

null

Dr Miodrag Grujić

Ekspert za klimatske promene, un environment

Dr Miodrag Grujić, dipl. inž. maš, radi kao ekspert za klimatske promene za UN Environment (UNEP), najvišu svetsku organizaciju u oblasti životne sredine. Saradnja sa UNEP-om započela je još dok je ispred Grada Beograda vodio saradnju na projektima Daljinska energija u gradovima (DES) i Ubrzanje efikasnosti u zgradama (BEA), koji su deo globalne inicijative UN – Održiva energija za sve.
Tokom prethodnog rada u Gradskoj upravi grada Beograda vodio je realizaciju brojnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, daljinskog grejanja, klimatskih promena i drugih oblasti životne sredine. Učestvovao je u izradi više strateških dokumenata grada Beograda koji se odnose na energetiku, životnu sredinu, ali i razvoj grada uopšte. Za to vreme, ostvario je značajnu međunarodnu saradnju.
Za doktorsku tezu „Istraživanje mogućnosti korišćenja niskotemperaturnih izvora toplote za održivi razvoj energetike gradova“ dobio je 2015. godine nagradu Privredne komore Beograda. Autor je oko 35 stručnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i na konferencijama.

null

Prof. Dr Vladimir Đurđević

Vanredni profesor na fizičkom fakultetu, univerzitet u beogradu, smer meteorologija.

Ekspertiza profesora Đurđevića je numeričko modeliranje klime, analiza klimatskih podataka, analiza uticaja klimatskih promena, procena rizika, procena ranjivosti i prilagođavanje na klimatske promene. Dobitnik je godišnje nagrade Fizičkog fakulteta za najproduktivnijeg istraživača i nagrade Fonda Borivoje Dobrilović Svetske meteorološke organizacije. Rukovodilac je grupe sa Fizičkog fakulteta koja je partner u projektu IS-NES3 (H2020). Takođe rukovodilac potprojekta i istraživač na projektima Ministrarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Učesnik je međunarodne inicijative „Mediterranean Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (Med-CORDEX)“ i član međunarodnog komiteta „Initiative for Regional Hydroclimate Project for Pannonian reagion (PannEX)“. Spoljni saradnik je Podregionalnog klimatskog centra za Jugoistočnu Evropu (SEEVCCC).
Bio je član radne grupe za realizacije aktivnosti Akcionog plana adaptacije na klimatske promene grada Beograda, a kao ekspert i konsultant, bio je koautor nacionalnih izveštaja o klimi prem UNFCC za Srbiju, BiH, Crnu Goru i Brazil.

null

Martin Elezović

Breeam accredited professional, in use auditor, international assessors, dgnb consultant, vlasnik reeng beograd / član obora direktora saveta zelene gradnje srbije

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Master). Poseduje Licence Odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, Breeam Accredited Professional, In Use Auditor i International Assessor, kao i DGNB Consultant.
Prethodno radno iskustvo ostvario je na pozicija Izvršnog direktora u kompaniji Atrium Consulting, na poslovima upravljanja objektima i konsultantskim uslugama u segmentu održivosti; kompaniji EnPlus, na poslovima konsultanta energetske efikasnosti; u Laboratoriji za Termodinamiku fakulteta Univerziteta u Beogradu u zvanju asistent- istraživač.
Član je radne grupe koja radi na promeni Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture). Ambasador je EuroFM za Srbiju.

null

Dr Marina Nikolić Topalović

Profesor, visoka građevinsko – geodetska škola beograd

Još tokom studija, radom u odelenju za privredu arhitektonskog fakulteta u Beogradu, učestvuje na dva konkursa, kao autor (drugonagrađeni rad) i saradnik (otkup).
Profesionalnu karijeru na poslovima projektovanja objekata i enterijera, urbanizma, izgradnje i nadzora na poslovnim i stambenim objektima, sticala u PZ Imelu, Nik Inženjeringu, GP 7 juli, Opštini Palilula.
Problematikom uticaja građevinarstva na životnu sredinu bavi se od 2000. godine kroz stručno usavršavanje tokom specijalističkih studija iz zaštite životne sredine, magistarskih studija, zatim i doktorata.
Predaje predmete: Građevinski materijali, Završni radovi i instalacije, Sintezni projekat, Enterijer, Urbanističko građevinske procedure, Energetska efikasnost i sertifikacija objekata.
Autor je četiri udžbenika za studente osnovnih, specijalističkih i master studija, većeg broja radova u referentnim časopisima i na međunarodnim konferencijama. Do sada je bila Mentor na 159 diplomskih i 42 specijalistička rada.

Proizvodnja

Zeleni materijali i proizvodi su izbor kome se trebamo okrenuti, tokom njihove proizvodnje manje su emisije štetnih gasova, štedi se energija, a istovremeno zdravi su za nas i našu i životnu sredinu.

null

Ivana Petronijević

Arhitekta zadužena za odnose sa javnošću, alumil yu industry a.d.

Ivana Petronijević je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. 2002. godine započela je karijeru kao arhitektonski saradnik u projektnom birou ‘Studio’ na projektantskim i građevinskim radovima hrama Svetog Save u Beogradu. Prvo iskustvo u arhitektonskom i enterijerskom dizajnu bilo je u studiju ‘Atelier Eva’, na projektima hotela i odmarališta i drugih ugostiteljskih objekata. Između 2009. i 2016. g, angažovana je kao partner arhitekta, na projektima stambenih, ugostiteljskih i zdravstvenih objekata u Grčkoj, Švajcarskoj, Nemačkoj i Italiji. Kroz arhitektonsko savetovanje implementirala je i standarde i tehnologije za energetsku efikasnost u skladu sa lokalnim zakonskim propisima. 2012. g. angažovana je u Ministarstvu odbrane Republike Srbije kao nadzorni inženjer u Upravi za infrastrukturu, odgovornoj za koordinaciju investicionih fondova za projektovanje, razradu i nadzor objekata u vlasništvu Ministarstva RS. Pratila je tehnička rešenja za stambene i posebne namene, čija se vrednost procenjuje na 400 mil EUR, takođe i u pogledu obnovljivih izvora energije i zdravstvene zaštite.
Od 2017. Je u kompaniji Alumil YU Industry, jednom od najvećih i najpouzdanijih imena u sferi proizvodnje aluminijumskih profila za arhitektonske sisteme vrata, prozora, fasada i različitih rešenja za eksterijer.
ALUMIL YU, kao kontinuirano rastući proizvođač prepoznaje važnost energetske efikasnosti i održive arhitekture, stoga, na osnovu svojih prethodnih iskustava, Ivanine aktivnosti u fokusu imaju, osim promocije brenda Alumil kroz davanje arhitektonksih rešenja za projekte, takođe i predloge rešenja u skladu sa EE&SA standardima, kako u tehničkom tako i u zakonodavnom smislu.

null

Edin Dalifi

Menadžer projekta, xella srbija/član saveta zelene gradnje srbije

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009.
Poseduje licencu odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada (381).
Profesionalnu karijeru započeo je 2011.g u kompaniji Knauf Insulation, na poziciji Tehničkog konsultanta.
Učestvovao je na brojnim projektima širom jugoistočnog Balkana sa akcentom na unapređenju energetske efikasnosti i do danas održao preko 100 predavanja/prezentacija.
Od početka 2019. je angažovan u Kompaniji Xella Srbija na poziciji Project Manager-a.

null

Srđan Stojakov

Saradnik na projektima teh. Rešenja u oblasti hidroizolacija i ind. Podova, sika srbija (član saveta zelene gradnje srbije)

Osnovne studije završio na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, postdiplomske na Građevinskom fakultetu – Univerziteta Politehnike u Kataloniji, UPC, Španija, na smeru Tehnologije građenja.
Poseduje licence Inženjerske komore za projektovanje i izvođenje 300 A494 04 i 400 I75314.
Radno iskustvo, od skoro 20 godina u građevinarstvu, sticao je u zemlji i inostranstvu, najpre kao arhitekta projektant, a kasnije u izvođenju i upravljanju projektima. Poslednjih godina angažovan je u kompaniji Sika na saradnji sa projektantima na tehničkim rešenjima u
blasti hidroizolacija i industrijskih podova.
Učestvovao je u više arhitektonskih konkursa i osvojio veliki broj nagrada i otkupa.

Projektovanje

Imajući na umu održivost u planiranju i projektovanju vodimo računa o prirodnim resursima, efikasno i dugoročno ostvarujemo uštedu energije, smanjujemo štetne emisije; štitimo nas i našu okolinu.

null

Nataša Đokić

Diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju, kompanija dvoper

Kao diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju radila na Institutu za hidrogeologiju, zatim 5 godina u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine i 10 godina u Gradskoj upravi grada Beograda u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine. Autor i koautor preko dvadeset naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Autor i koautor 20 Projekata i Elaborata o rezervama podzemnih voda sa zvanjem samostalnog projektanta.
Angažovana u procesu izrade Strategije održivog razvoja Republike Srbije. U ime grada Beograda vodila projekat „Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti“, za grad Beograd, realizovanog u saradnji sa GIZ-om. Koautor i jedan od koordinarora za Program zaštite životne sredine na teritoriji grada Beograda i brojnih drugih projekata i aktivnosti u oblasti životne sredine za grad Beograd.
Sa preko 20 godina radnog iskustva u oblasti zaštite životne sredine trenutno zaposlena u kompaniji Dvoper, gde je deo tima stručnjaka za implementiranje različitih projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

null

Vladimir Lojanica

Redovni profesor, arhitektonski fakultet (član srbgbc) - univerzitet u beogradu / rukovodilac departmana za arhitekturu

Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. gde je i zaposlen od 1996. je zaposlen na Arhitektonsom fakultetu u Beogradu. Redovni profesor je od 2013. godine na Departmanu za arhitekturu – oblast Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura, gde je od 2015. i rukovodilac istog. Funkciju prodekana za nastavu Arhitektonskog fakulteta obavljao je u periodu od 2009-2012. Godine 2004. osnovao je samostalnu arhitektonsku praksu, arhitektonski studio Proaspekt u okviru kog redovno i uspešno učestvuje na javnim nacionalnim i međunarodnim arhitektonskim konkursima na kojima je osvojio brojne nagrade.
Autor je serije projekata i realizovanih objekata u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je više značajnih stručnih priznanja, među kojima se izdvajaju Godišnja nagrada za arhitekturu Saveza arhitekata Srbije za najuspešnije delo iz svih oblasti arhitekture; 2007. za objekat Holiday Inn i Belexpo centar na Novom Beogradu i 2018. za objekat Hotelsko-poslovnog kompleksa u Rajićevoj ulici u Beogradu, zajedno sa M. L; kao i nagrade 37. i 40. Salona arhitekture za realizovano delo u oblasti Arhitektura.
Uporedo sa arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem objavljuje radove i tekstove u brojnim monografijama i profesionalnim i javnim publikacijama.
Član je različitih nacionalnih strukovnih udruženja i savetodavnih tela.
Radovi Vladimira Lojanice izlagani su i objavljeni u domaćim i međunarodnim profesionalnim kongresima i izložbama uključujući i dva puta izlaganje u okviru nacionalne selekcije na Arhitektonskom bijenalu u Veneciji.

null

Dr Milena Stojković

Associate partner, senior environmental analyst, foster+partners / član saveta zelene gradnje srbije

Dr Milena Stojković (ARB, RIBA, LEED AP, WELL AP) je arhitekta i dizajner zaštite životne sredine. Sradanik je u Foster + Partners, globalnom studiju za održivu arhitekturu, urbanizam i dizajn, koji je osnovao Norman Foster 1967.godine. Njen rad se fokusira na razvijanje ekoloških reakcija i održivih strategija za projekte koji uključuju Apple globalne vodeće objekte, luksuzne stambene kule, aerodrome, zdravstvene ustanove i istraživačke i razvojne centre. Njene istraživačke aktivnosti se fokusiraju na merenje i poboljšanje performansi zgrada, zdravlje i dobrobit.
Milena je studirala arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i održivi ekološki dizajn –  the Architectural Association, u Londonu. Predavač je na the UCL Bartlett MSc Environmental Design and Engineering programme. Živi i radi u Londonu.

Gradnja

Uticaj naših zgrada na životnu sredinu uslovljena je izborima koje donosimo i u fazi njihove gradnje: kako konstruišemo, gde nam je izvor materijala, kako ih dopremamo-prevozimo. Zelene zgrade konstantno potvrđuju svoju orijentisanost ka održivosti, jer i u ovoj fazi životnog ciklusa zgrade, postavljaju uslove koji se moraju ispratiti da bi bile zelene.

null

Ognjen Kisin

Izvršni direktor, konstruktor grupa

G. Ognjen Kisin po struci je diplomirani građevinski inženjer Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa licencama 310 i 410.
Izvršni je direktor Konstruktor Grupe koja broji nekoliko članica grupacije: Konstruktor Konsalting, Konstruktor Oprema, Konstruktor Metal, Konstruktor Distribucija.
Profesionalni razvoj g. Kisina povezan je sa samim početkom i osnivanjem kompanije, te za 15 godina postojanja iza sebe broji više od 250 izgrađenih objekata visokogradnje, najrazličitijih namena, moderne koncepcije i dizajna.
Konstruktor Grupa izgradila je niz objekata prema LEED standardima kvaliteta, od čega možemo izdvojiti LIDL upravnu zgradu u Novoj Pazovi, prvi objekat u Srbiji koji je dobio PLATINUM LEED sertifikat.
Poslovanje Konstruktor Grupe, generalnog izvođača radova, prepoznatljivo je po kontinuiranoj saradnji sa renomiranim domaćim i stranim investitorima prema “ključ u ruke”, “design and build” sistemu izgradnje.

Korišćenje / Održavanje / Upravljanje

Promišljeno projektovane i izgrađene Zelene zgrade tokom eksploatacije koriste manje energije, manje emituju CO2 i druge GHG gasove, štede pijaću vodu, i stvaraju minimalan otpad (primarnom separacijom). Obezbeđuju neophodan komfor korisnicima, zdrave su i radno optimalne, istovremeno produžujući svoj period korišćenja.

null

Bojan Bogdanović

Glavni menadžer fonda obnovljiva energija - zapadni balkan, ebrd / predsednik saveta zelene gradnje srbije

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Master), smer Termotehnika. Poseduje licence Energetskog menadžera za oblast industrijske energetike, Odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, Odgovornog projektanta i licencu Odgovornog izvođača radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike.
Do skoro je bio na poziciji Operativnog rukovodioca inženjeringa u JKP „Beogradske elektrane“, sa više od 17 godina iskustva u radu i rukovođenju u okviru više različitih organizacionih delova Beogradskih elektrana.
Autor je i koautor više od 25 stručnih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama. Predstavnik je SrbGBC u Nacionalnom konventu za Poglavlje 15 (Energetika).

Dekonstrukcija

Pažljivo dekonstruisanje zelene zgrade, na kraju njenog upotrebnog veka, je još jedan način ka stvaranju održive zajednice. Tako možemo omogućiti da mnogi delovi mogu ponovo da se iskoriste i samim tim postanu deo novog životnog ciklusa zgrade – smanjujući potrebu za novim resursima.

null

Vladimir Milovanović

Direktor, Beo Čista Energija d.o.o.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Termotehnika). Od 1998. g. radio je u firmi Energoprojekt na realizaciji projekata u zemlji i inostranstvu (preko 10 god.). Bio je angažovan na izgradnji hotela “Hyatt Regency Beograd”, podzemne železničke stanice”Vukov spomenik”, projektima u Nigeriji, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Skoro 30. god. rada u Energoprojektu, proveo je, pored inženjerskih poslova, na različitim rukovodećim pozicijama kao što su direktor Ino kompanije, pomoćnik direktora i drugi. U periodu oktobrar 2010.-2017. g. obavljao je funkciju generalnog  direktora Energoprojekt Holding a.d.
Kao direktor firme Beo Čista Energija d.o.o. (od 2017.g.), čiji su osnivači francuska firma SUEZ (40%), japanska  korporacija ITOČU (40%) i investicioni fond Margarite iz Luksenburga (20%), bavi se realizacijom Ugovora o Javno – privatnom partnerstvu sa Gradom Beogradom. Prema ovom ugovoru firma Beo Čista Energija će pružati usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada u periodu od 25 godina nakon izgradnje, koja se finansira sredstvima koja obezbeđuju osnivači firme Beo Čista Energija d.o.o.

null

Dejan Bojović

Predsednik udruženja, srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu / član borda direktora eda (europian demolition association)

Dejan Bojović je diplomirani inžinjer rudarstva, smer mehanizacija u rudarstvu.
Autor je više naučnih radova i autorskih tekstova iz oblasti rušenja, dekonstrukcija, reciklaže, cirkularne ekonomije, saradnik na izradi više domaćih i evropskih propisa koji se bave iskorišćenjem otpada od rušenja i građenja, kao i njihovom primenom u novogradnji.

Reciklaža / Reupotreba

Ponovo koristiti i reciklirati materijale dobijene dekonstrukcijom podrazumeva značajan doprinos konceptu održivog planiranja koji cirkularna ekonomija zastupa. Omogućujući gradnju novog života zgrade kroz ponovnu upotrebu proizvoda ili strukture, ili putem implementiranja proizvoda nastalog reciklažom, optimizujemo korišćenje prirodnih resursa.

null

Jovan Mitrović

Arhitekt, specijalista za stanovanje i sportske objekte.

 Dobitnik velikog broja nagrada za realizovane objekte, tri GRAND PRIX-a Salona Arhitekture i tri Nagrade za arhitekturu na Salonu Arhitekture, Nagrada Grada Beograda, Borbina Nagrada, Nagrada Saveza Arhitekata Srbije, dve nagrade „Ranko Radović“.
1985-1986 Specijalizirao stanovanje na Arhitektonskom Fakultetu u Lisabonu sa temom „ Rekuperacija slamova SAAL Operacije“
Bio predsednik SAS (Saveza arhitekata Srbije) 2006-2011.
Komesar Republike Srbije 2010 godine, na Bijenalu arhitekture u Veneciji.
Predsenik Sekcije Arhitekata-izvođača u IKSu (inženjerskoj Komori Srbije) 2005-2009.
Član i predsednik mnogih domaćih i Međunarodnog žirija za objekat Centra za promociju nauke (Najbrojniji konkurs 2010 u organizaciji UIA -Internacionalna Unija Arhitekata).
Objavio je monografiju „Arhitektonsko nasleđe XX veka- Dom Kulture Studentski Grad“
Izabran od strane međunarodnog žirija da predstavlja Srbiju u knjizi 37 evropskih arhitekata sa objekatom „Fiskulturna sala u Obrenovcu“.
Radovi publikovani u mnogim međunarodnim i domaćim stručnim časopisima  „ L’architecture d’aujourd’hu“ , PHAIDON-atlas arhitekkture, WALLPAPER- Velika Britanija,  KONTRAST- Slovenija, A10- Holandija, HIŠA- Slovenija ARC – Austrija…
Veliko  domaće i inostrano iskustvo u  kreiranju i rukovođenju projektima.
2014 pod uticajem sina ( predavač na SUSTAIN kursu – RCA Royal College of Art) aktivno počinje da se zanima za i bavi održivošću u arhitekturi , kako ekološkoj tako i ekonomskoj.
2017 godine osniva „Arhitektonski studio LFG /Living Future Green/“ u čijem radu promoviše odgovornu, održivu i ekološki svesnu gradnju i projektovanje. Biro osvaja prvu nagradu na konkursu /međunarodni žiri/ za „Zelenu zgradu“ STATTWERKa (Bivša zgrada Energoprojekta na Zelenom Vencu).
Kreira niskoemisioni sistem poluprefabrikovanih kuća za  LAFARGE- Srbija.

null

Dr Ivan Ignjatović

Vanredni profesor, građevinski fakultet (član srbgbc) – univerzitet u beogradu / prodekan za nauku

Dr Ignjatović poseduje 15 godina iskustva u naučnim, istraživačkim i stručnim aktivnostima na polju armiranobetonskih konstrukcija i betona kao materijala. Titulu doktora tehničkih nauka stekao je odbranom disertacije pod nazivom: Granična nosivost armiranobetonskih grednih nosača na bazi betona sa recikliranim agregatom. Autor je i koautor brojnih članka objavljenih u časopisima, naučnim i stručnim publikacijama, međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijumima. Ovi radovi prezentuju rezultate teorijsko-eksperimentalnih istraživanja mogućnosti primene agregata od recikliranog betona u elementima armiranobetonskih konstrukcija, kao i trajnosti i proračuna prema upotrebnom veku betonskih konstrukcija. Najnovija istraživanja kreću se ka održivim rešenjima za rastuće potrebe betonske industrije kao što je primena betona sa velikim količinama elektrofilterskog pepela i betona na bazi alkalno-aktiviranog letećeg pepela-geopolimer betona. Deo istraživanja posvećen je analizi seizmičkog ponašanja, trajnosti i pouzadanosti armiranobetonskih i zidanih konstrukcija.

null

Milan Veselinov

Mr.sc. Industrijske ekologije, osnivač firme cirekon

Profesionalno intersovanje i njegova ekspertiza se bavi cirkularnom ekonomijom u Srbiji, od kad se iz Holandije vratio, sa ciljem da odgovornim firmama pomogne u tranziciji ka dobrom poslovanju, i da kreira pozitivan i prihvatljiv ambijent za takvo poslovanje; doći do viših profita uz isporuku boljih proizvoda i pri-tome čuvati resurse, društvo i životnu sredinu.
Radio je na brojnim projektima Evropske Unije, regionalnim i lokalnim istraživanjima i projektima, kako na strateškim, tako i u istraživačkom i poslovnom miljeu. koja je u potpunosti posvećena i specijalizovana za tranziciju ka odgovrnoj cirkularnoj ekonomiji. Član je svetskog Kluba profesionalaca cirkularne ekonomije, Evropske grupe eksperata, Svetkse organizacije profesionalaca u industrijkoj ekologiji, i Evropske mreže trenera i koučeva posvećenih borbi protiv klimatskih promena. Kreacijom Akademije za cirkularnu ekonomiju želi da poslovnom svetu u Srbiji približi koncept na najkvalitetniji način i na tom projektu sarađuje sa Privrednom komorom Srbije.
Završio je master studije Inudstrijske ekologije na zajedničkom programu Holandskog Tehničkog Univerziteta Delft, Univerziteta Lajden, Švedskog Tehničkog Univerziteta Chalmers i Austrijskog Univerziteta Karl Franzens u Gracu.

null

Marko Dragićević

Saradnik u nastavi, arhitektonski fakultet (član saveta zelene gradnje srbije) – univerzitet u beogradu

Master akademske studije je završio 2017. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde radi kao saradnik u nastavi od 2015. godine.
Dobitnik je prve nagrade za 2019. godinu eVolo internacionalnog konkursa za solitere budućnosti, s projektom vertikalne deponije u Beogradu koja od prerađenog otpada proizvodi struju; prve nagrade za rešenje glavnog gradskog trga u Leposaviću (2019); druge nagrade Salona urbanizma za rekonstrukciju starog gradskog jezgra Ivanjice (2018.); druge nagrade za rezidencijalni kompleks u Trnavi (2017.) i druge nagrade za rekonstrukciju Vajfertove pivare u Pančevu (2015.).
Uže polje interesovanja vezuje za industrijske objekte, digitalni dizajn i grafičko programiranje.

Konferencija je otvorenog tipa, ali molimo zainteresovane da se zbog ograničenog broja mesta prijave.

Ujedno, pozivamo građeviski sektor i sektore koji imaju dodirnih tačaka sa njim da se, na lokalnom nivou, pridruže nacionalnom članu WorldGBC, Savetu zelene gradnje Srbije i daju svoj doprinos u trasiranju putanje transformacije građevinarstva ka gradnji zelene – održive budućnosti!

Prijatelj Kampanje #BuildingLife #WGBW2019 #SerbiaGBC