Gradjevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu (GAF) obeležava ove godine 60 godina od upisa prvih studenata. Edukativna i naučno-istraživačka delatnost fakulteta se odvija u oblasti arhitekture, urbanizma i gradjevinarstva.

Nastava se odvija na šest akreditovanih studijskih programa: Integrisane akademske studije Arhitektura, Osnovne akademske studije Građevinarstvo, Master akademske studije Građevinarstvo, Doktorkse akademske studije Arhitektura, Doktorske akademske studije Materijali i konstrukcije i Doktorske akademske studije Hidroinfromatika.

Koncepti i principi urbanističkog planiranja, urbanističkog i arhitektonskog projektovanja, kao i izgradnje,  o kojima se studenti kroz nastavu na različitim predmetima edukuju,  stiču znanja i osposobljavaju da to znanje i primene u toku školovanja i u praksi, su u najvećoj meri zasnovani na aktuelnim principima ekološkog i  održivog razvoja  gradova.

U istraživačkom fokusu nekoliko doktorskih disertacija je iznalaženje teorijskih i praktičnih odgovora na narastajuće probleme izazvane rapidnom urbanizacijom, klimatskim promenama i ekološkim disbalansima, što potvrđuje i 10 Master radova do sada.  Takođe, u okviru nekoliko naučno-istraživačkih projekata su ključne teme urbanizacija i klimatske promene na različitim prostorno-organizacionim nivoima.

Kako su ciljevi edukacije studenata, kao i ciljevi istraživanja i drugih aktivnosti koje se realizuju na fakultetu u skladu sa definisanim ciljevima SrbGBC, članstvo u Savetu se prepoznaje kao prilika za saradnju sa ostalim akterima u cilju zajedničkog doprinosa promovisanju i kreiranju planskih i projektantskih mehanizama generisanja novog modela grada.

Više o Građevinsko-arhitektonskom fakuktetu Univerziteta u Nišu možete naći na: www.gaf.ni.ac.rs