Zajedničke teme Fakulteta FGM-A i SrbGBC rezultiralo je ovom novom članstvu. Potvrda se ogleda i u tome što su neke prepoznatljive i kao predmeti na Fakultetu: Savremeni kontekst arhitekture, urbanizma i građenja; Održivi razvoj u graditeljstvu; Klimatske promene i izgrađeni prostor; Održiva arhitektura. Takođe, učešće zaposlenih na međunarodnim projektima, sa temama koje imaju dodirnih tačaka sa Savetom i u okviru čijih diseminacija su i članovi Saveta učestvovali, je još veća potvrda članstva; kao i monografije i udžbenici nastavnika, saradnika i istraživača fakulteta.

Pored toga, cilj studijskog programa je i upoznavanje studenata sa izazovima i prednostima timskog rada i neophodnog multidisciplinarnog pristupa, a jedan od njih je koncipiran tako da studenti kroz nastavni proces, pored stručnih znanja i sposobnosti, uče i o oblicima kvalitetne komunikacije između ostalog i sa širom javnošću.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu za graditeljski menadžment je razvijanje svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i unapređenje kvaliteta životnog prostora, uz poštovanje i paralelno prilagođavanje principima energetske efikasnosti i održivog razvoja.“ istaknuto je na Fakultetu.

U procesu restrukturiranja srpske privrede, posebno su traženi, edukovani, dobro profilisani kadrovi za uvođenje svetskih i evropskih standarda u svim domenima poslovanja“. Više o ovom stavu Fakultet, kao i o implementaciji novih obrazovnih standarda i tehnologija u nastavni proces može se naći na sajtu FGM-A „Union Nikola Tesla“.